استدلالیه | estedlālīye(شعر، بهائیت)

نعیم سدهی ، محمد، 1272 - 1334 قمری
na‘īm-e sadehī, mohammad (1856 - 1916)


اشعار | aš‘ār(شعر)بوستان سعدی | būstān-e sa‘dī(شعر)

سعدی ، مصلح بن عبداالله، - 691 ؟ قمری
sa‘dī, mosleh ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1293)


حمله حیدری | hamle-ye heydarī(شعر، تاریخ معصومین)

باذل ، محمد رفیع بن محمود، - 1123 قمری
bāzel m،ohammad rafī‘ ebn-e mahmūd ( - 1711)


دیوان مقبل اصفهانی = وقایع الطف | d.-e moqbel-e esfahānī = vaqāye‘-ot taff(مراثی ،شعر)

مقبل اصفهانی ، آقا محمد شیخا، - 1157 قمری
moqbel-e esfahānī, āqā mohammad šeyxā (- 1744)


عوامل منظوم = المائه العامله | ‘avāmel-e manzūm = al-me’at-ol ‘āmela(نحو، شعر)

ابن حسام ، محمد بن حسام الدین ، - 875 ؟ قمری
ebn-e hosām, mohammad ebn-e hosām-od-dīn (- 1471)


قضا و قدر | qazā va qadar(کلام و اعتقادات ،شعر)مناجات منظوم حضرت علی (ع ) = المناجات العینیه | monājāt-e manzūm-e hazrat-e ‘alī = al-monājāt-ul ‘aynīyya(مناجات ، شعر)نان و حلوا = سوانح سفر حجاز = السوانح الحجازیه | nān va halvā = savāneh-e safar-e hejāz = as-savāneh-ol hejāzīye(شعر)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


نرگس دان ذبیحی = نرجس دان | narges dān-e zabīhī = narjes dān(شعر)

ذبیحی یزدی ، اسماعیل ، - 1160 قمری
zabīhī yazdī,esmā‘īl(- 1747)