ابومسلم نامه | abū-moslem-nāme(داستان)

طرطوسی ، ابوطاهر بن حسن ، ق 6 قمری
tartūsī, abū-tāher ebn-e hasan ( - 12c)


انوار سهیلی | anvār-e soheylī(داستان)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


قصه الجمجمه مع عیسی | qiṣṣa-tul jumjuma ma‘a ‘īsā(داستان)هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām(کلام و اعتقادات ، حدیث)انوار سهیلی | anvār-e soheylī(داستان)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


رمان تائبی | romān-e tā’ebī(داستان)

تائب تبریزی ، اسماعیل بن حسین ، - 1374 قمری
tā’eb-e tabrīzī, esmā‘īl ebn-e hoseyn ( - 1955)


بلوهر و بوداسف = یوزاسف و بلوهر | belūhar va būdāsaf = yūzāsaf va belūhar(داستان)حکایات | hekāyat(داستان)حکایتی از ناصرالدین حسینی مربوط به روز عید غدیر سال 1339 در مدرسه نیم آورد اصفهان | hekāyatī az nāser-od-dīn-e hoseynī marbūt be rūz-e ‘eyd-e qadīr-e sāl-e 1339 dar madrese-ye nīm-āvard-e esfahān(داستان)خزان و بهار | xazān va bahār(داستان ، اخلاق)

کاشف شیرازی ، محمد شریف بن محمد، 1001 - 1060 ؟ قمری
kāšef-e šīrāzī ،mohammad šarīf ebn-e mohammad (1593 - 1650)