الطب الکیمیاوی = الطب الجدید الکیمیائی = کیمیاء باسلیقا | ṭibb-ul kīmīyāwī = ṭibb-ul jadīd-ul kīmīyā’iī = kīmīyā’ bāslīqā(کیمیا، طب)

پاراسلسوس ، 1493 - 1541 میلادی
pārāselsūs (1493 - 1541)


طب کیمیاوی = کیمیای باسلیقا | tebb-e kīmīyāvī = kīmīyā-ye bāslīqā(کیمیا،طب)

پاراسلسوس ، 1493 - 1541 میلادی
pārāselsūs (1493 - 1541)


الکامل | al-kāmil(کیمیا)

جابر بن حیان ، 120 - 198 ؟ قمری
jāber ebn-e hayyān (739 - 814)


الکیمیاء | al-kīmīyā’(کیمیا)الاصل الکبیر = کتاب اصول کبیر | al-aṣl-ul-kabīr = k.-e osūl-e kabīr(کیمیا)

ابن وحشیه ، احمد بن علی ، - 296 قمری
ebn-e vahšīya, ahmad ebn-e ‘alī (- 910)


الواح التیسیر فی تدبیر الاکسیر | alwāḥ-ut taysīr fī tadbīr-il iksīr(کیمیا)انوار سبعه = کنوز الحکمه | anvār-e sab‘e = konūz-ol hekma(کیمیا)

تنکلو شاه کبیر تبریزی
tanaklū šāh kabīr-e tabrīzī


تحفه الابرار فی اظهار الاسرار (ترجمه ) | tuḥfat-ul abrār fī iẓhār-il asrār (t.)(کیمیا)

موسوی طلب ، علی محمد
mūsavī, ‘alī mohammad


تدبیر الحجر | tadbīr-ul ḥajar(کیمیا)تدبیر حجر مکرم | tadbīr-u ḥajar-i mukarram (r.-un fī)(کیمیا)

جابر بن حیان ، 120 - 198 ؟ قمری
jāber ebn-e hayyān (739-814)