نصایح | nasāyeh(اخلاق)نصایح | nasāyeh(اخلاق)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (- 17c)


نصایح الملوک فی السیر و السلوک | nasāyeh-ol molūk fe-s seyr va-s solūk(اخلاق)

قاضی بغداد، یوسف بن حسن ، - 922 قمری
qāzī-ye baqdād, yūsof ebn-e hasan (- 1517)


نصایح الملوک فی السیر و السلوک | nasāyeh-ol molūk fe-s seyr va-s solūk(اخلاق)

قاضی بغداد، یوسف بن حسن ، - 922 قمری
qāzī-ye baqdād, yūsof ebn-e hasan (- 1517)


فوائد المواعظ و منافع النصایح | favā’ed-ol mavā‘ez va manāfe‘-on nasāyeh(اخلاق)

عزلتی خلخالی ، ادهم ، - 1052 قمری
‘ozlatī xalxālī, adham (- 1643)


نصایح مشفقانه و مهر و محبت ومودت و الفت زن و شوهر | nasāyeh-e mošfeqāne va mehr va mohabbat va mavaddat va olfat-e zan va šohar(اخلاق)

احتشام الدوله ، - 1278 قمری
ehtešām-od-dowle (- 1862)


صد پند = نصایح لقمان | sad pand = nasāyeh-e loqmān(اخلاق)

لقمان
loqmān


کنز الرموز = کنوز الرموز = کنز النصایح | kanz-or romūz = konūz-or romūz = kanz-on nasāyeh(اخلاق)

فاضل سلماسی
fāzel salmāsī


پندنامه = صد پند = نصایح لقمان = اندرزنامه | pand-nāme = sad pand = nasāyeh-e loqmān = andarz- nāme(اخلاق)

لقمان
loqmān


پندنامه = صد پند = نصایح لقمان = اندرزنامه | pand-nāme = sad pand = nasāyeh-e loqmān = andarz- nāme(اخلاق)

لقمان
loqmān