اسامی صنایع | asāmī-ye sanāye‘(صنعت)دستور ساخت قند و شکر | dastūr-e sāxt-e qand va šekar(صنعت)

ریشارخان ، یوسف ، 1868 - 1935 میلادی
rīšārxān, yūsof (1868 - 1935)


ساختن بلور و شیشه | sāxtan-e bolūr va šīše(صنعت)

ریشارخان ، یوسف ، 1868 - 1935 میلادی
rīšārxān, yūsof (1868 - 1935)


ساختن چینی | sāxtan-e čīnī(صنعت)

ریشارخان ، یوسف ، 1868 - 1935 میلادی
rīšārxān, yūsof (1868 - 1935)


عمل آوردن ابریشم و کرم ابریشم | ‘amal-āvardan-e abrīšam va kerm-e abrīšam(صنعت)

ریشارخان ، یوسف ، 1868 - 1935 میلادی
rīšārxān, yūsof (1868 - 1935)


آداب مرکب ساختن | ādāb-e morakkab-sāxtan(صنعت)دلاکی = دلاکیه = آداب دلاکی = صنعت دلاکی | dallākī = dallākīye = ādāb-e dallākī = san‘at-e dallākī(متفرقه)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


ریاض | rīyāz(صنعت)

زین العابدین
zayn-ol-‘ābedīn


طریقه ساختن رنگها | tarīqe-ye sāxtan-e rang-hā(صنعت)هواپیمایی جدید | havāpaymāīy jadīd(صنعت)

نصیری ، غفار
nasīrī, qaffār