الرعایه فی شرح البدایه فی علم الدرایه = شرح البدایه فی علم الدرایه = الرعایه فی شرح الدرایه = شرح بدایه الدرایه | ar-ri‘āya fī š.-il bidāya fī ‘ilm-id dirāya = š.-ul bidāya fī ‘ilm-id dirāya = ar-ri‘āya fī š.-id dirāya = š.-u bidāyat-(درایه)

) / جلد 16
id dirāya


الفانید فی حلاوه الاسانید | al-fānīd fī ḥaاāwat-il asānīd(درایه)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


الوجیزه فی الدرایه | al-wajīza fi-d dirāya(درایه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


وصول الاخیار الی اصول الاخبار | wuṣūl-ul axyār ilā usūl-il axbār(درایه)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


هدایه المحدثین الی طریقه المحمدیین = مشترکات الرجال = شرح جامع المقال | hidāyat-ul muḥaddiṯīn ilā ṭarīqat-il muḥamadīn = muštarakāt-ur rijāl = š.-u jāmi‘-il maqāl(رجال ، درایه)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn ebn-e mohammad ‘alī(- 1678)


الایجاز فی قواعد الدرایه و الرجال = الوجیزه | al-ījāz fī qawā‘id-id dirāya wa-r rijāl = al-wajīza(رجال ، درایه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784- 1847)


الوجیزه | al-wajīza(درایه)

اصفهانی ، عبدالرزاق بن علیرضا، 1293 - 1383 قمری
esfahānī, ‘abd-or-razāq ebn-e ‘alī-rezā (1876 - 1964)


الرواشح السماویه فی شرح احادیث الامامیه | ar-rawāšiḥ-us samāwīyya fī š.-i ahādīs-il imāmīyya(شرح حدیث ، درایه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


لب الالباب فی الدرایه و علم الرجال = لب اللباب | lubb-ul albāb fi-d dirāya wa ‘ilm-ir rijāl = lubb-ul lubāb(رجال ، درایه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ۱۲۳۵ﻕ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ، ﺩﺭﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﻠﻲ ﻋﻠﻢ ﺩﺭﺍﻳﻪ ﻭﺭﺟﺎﻟﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ

نهایه العقول فی درایه الاصول | nihāyat-ul ‘uqūl fī dirāyat-il uṣūl(کلام و اعتقادات)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)