حکایات و مواعظ | hekāyāt va mavā‘ez(گوناگون)حکایات | hekāyat(داستان)حکایات الصالحین و فصل فی بیان عقیده المشایخ العارفین | ḥikāyāt-uṣ ṣāliḥin wa faṣl-un fī bayān-i ‘aqīdat-il mašāyix-il ‘ārifīn(عرفان و تصوف)احادیث و حکایات | ahādīs va hekāyāt(داستان ، حدیث)جامع الحکایات = ترجمه الفرج بعد الشده = فرج بعد از شدت | jāme‘-ol hekāyāt = t.-ye al-faraj ba‘d-aš šedda = faraj ba‘d az šeddat(داستان)

دهستانی مویدی ، حسین بن اسعد، ق 8 قمری
dahestānī-ye mo’ayyedī, hoseyn ebn-e as‘ad (- 14c)


حکایات | hekāyat(گوناگون)حکایات | hekāyat(داستان)احادیث و حکایات | ahādīs va hekāyāt(حدیث)

مقدسی ، عبدالرحمن بن ابراهیم ، 556 - 624 قمری
maqdesī، ‘abd-or-rahmān ben ebrāhīm (1162 - 1228)


الاخبار والحکایات | axbār w-al ḥikāyāt()

حضرمی ، محمد بن عبداالله، 202 - 297 قمری
hazramī mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (818 - 910)


جامع الحکایات = الفرج بعد الشده | jāmi‘-ul ḥikāyāt = al-faraj ba‘d-aš šidda(داستان)

تنوخی ، محسن بن علی ، 327 - 384 قمری
tanūxī, mohsen ebn-e ‘alī (940 - 995)