مفتاح الفرقان فی بیان الوقوف و رسم القرآن | meftāh-ul furqān fī bayān-il wuqūf wa rasm-il qur’ān(تجوید)

قاری کاظمی ، محمد بن شمس الدین ، ق 12 قمری
qārī kāzemī, mohammad ebn-e šams-od-dīn(- 18c)


تجوید | tajvīd(تجوید)تجوید القرآن = اسرار التجوید | tajwīd-ul qur‘ān = asrār-ut tajwīd(تجوید)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā‘ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753-1826)


تحفه القراء = تحفه القاری = تجوید | tohfat-ol qorrā’ = tohfat-ol qārī = tajvīd(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


درج مضامین = لولو درج مضامین | dorj-e mazāmīn = lo’lo’-e dorj-e mazāmīn(شعر، تجوید)

اعمی اصفهانی ، مختار، ق 10 قمری
a‘mā-ye esfahānī, moxtār (- 16c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


التجوید | at-tajvīd(تجوید)تحفه شاهی | tohfe-ye šāhī(تجوید)

شریف استرآبادی ، علی بن علی ، ق 10 قمری
šarīf-e estarābādī, ‘alī ebn-e ‘alī (-16c)


کفایه المتعلم فی تصحیح حروف المتکلم | kefāyat-ol mota‘allem fī tashīh-i horūf-il mutakalim(شعر، تجوید)

سمرقندی ، محمد بن محمود، - 780 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e mahmūd (- 1379)


التجوید | at-tajvīd(تجوید)