ذوقیات عقلی و معقولات ذوقی = ذوقیه = الذوقیات العقلیه | zowqīyyāt-e ‘aqlī va ma‘qūlāt-e zowqī = zowqīye = az- zowqīyyāt-ol ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


ذوقیات عقلی و معقولات ذوقی = ذوقیه = الذوقیات العقلیه | zowqīyyāt-e ‘aqlī va ma‘qūlāt-e zowqī = zowqīye = az- zowqīyyāt-ol ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


ذوقیات = ذوقیه = انهار اربعه | zowqīyyāt = zowqīye = anhār-e arba‘e(عرفان و تصوف)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)


وجدانیات و ذوقیات = نسبت افراد = حقیقت ادراک = وحده الوجود | vejdānīyyāt va zowqīyyāt = nesbat-e afrād = haqīqat-e edrāk = vahdat-ol vojūd(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


وجدانیات و ذوقیات = نسبت افراد = حقیقت ادراک = وحده الوجود | vejdānīyyāt va zowqīyyāt = nesbat-e afrād = haqīqat-e edrāk = vahdat-ol vojūd(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


المعقولات الثانیه | al-ma‘qūlāt-uṯṯānīya(منطق)

ملا ابواسحاق ، علامه
mollā ābū-eshāq, ‘allāme


عقلیه | ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


عقلیه | ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


الضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلی = رساله فی الموجود | aḍ-ḍīyā’-ul ‘aqlī fī muwḍū‘-il ‘ilm-il kullī = r.-un fi-l mawjūd(فلسفه)

خیام ، عمر بن ابراهیم ، - 517 ؟ قمری
xayyām, ‘omar ebn-e ebrāhīm (- 1124)


دیوان ضیاء الادباء | d.-e zīyā’-ol-odabā’(شعر)

ضیاء الادبا ذوقی ، مهدی
zīyā’-ol-odabā zowqī, mahdī