زبده الذخائر فی استخراج الضمائر | zobdat-oz zaxā’er fī estexrāj-ez zamā’er(رمل)

منجم ، حیدر بن محمد
monajjem, heydar ebn-e mohammad


منتخب الذخائر | mn.-oz zaxā’er(فقه)

رشتی ، علی بن محمد، ق 13 قمری
raštī, ‘alī ebn-e mohammad(- 19c)


ذخائر الدعوات فی تعقیب الصلوات | zaxā’er-od da‘avāt fī ta‘qīb-es salavāt()

حویزی ، جعفر بن عبداالله، - 1115 قمری
hovayzī, ja‘far ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1704)


استخراج شوون | estexrāj-e šo’ūn(پیشگویی)استخراج تقویم و تعدیل شمس | estexrāj-e taqvīm va ta‘dīl-e šams(هیئت)استخراج غایت تعدیل قمر | estexrāj-e qāyat-e ta‘dīl-e qamar(هیئت)قواعد الجفر = استخراج اسماء یومیه | qavā‘ed-ol jafr = estexrāj-e asmā’-e yowmīye(جفر)

احجائی ، محتشم
ehjā’ī, mohtašam


ذخائر الواعظین | zaxā’er-ol vā‘ezīn(کلام و اعتقادات)

واعظ استرآبادی ، سلطان حسین بن سلطان محمد، 987؟ - 1082 قمری
vā‘ez-e estarābādī, soltān hoseyn ebn-e soltān mohammad (1580 - 1672)


هادیه قطب شاهی در استخراج آیات الهی | hādīya-ye qotb-e šāhī dar estexrāj-e āyāt-i elāhī(فهرست)

کربلائی ، محمد علی ، ق 12 قمری
karbalāī, mohammad ‘alī(- 18c)


شرح استخراج اسم مولانا امیر المومنین | š.-e estexrāj-e esm-e movlānā amīr-ol-mo’menīn(کلام و اعتقادات)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)