زبده الدعوات | zobdat-od da‘avāt(دعا)

بحرانی ، محمد بن یوسف ، ق 11 قمری
bahrānī, mohammad ebn-e yūsof (- 17c)


زبده الدعوات | zobdat-od da‘avāt(دعا)

بحرانی ، محمد بن یوسف ، ق 11 قمری
bahrānī, mohammad ebn-e yūsof (- 17c)


زبده الدعوات | zobdat-od da‘avāt(دعا)

بحرانی ، محمد بن یوسف ، ق 11 قمری
bahrānī, mohammad ebn-e yūsof (- 17c)


زبده الدعوات | zobdat-od da‘avāt(دعا)

میرلوحی سبزواری ، محمد هادی بن محمد، - 1113 قمری
mīrlowhī sabzevārī, mohammad hādī ebn-e mohammad (- 1702)


دعوات مجربه | da‘avāt-e mojarrabe(دعا)مهج الدعوات (ترجمه ) | mohaj-od da‘avāt (t.)(دعا)مهج الدعوات (ترجمه ) | mohaj-od da‘avāt (t.)(دعا)مفاتیح الدعوات | mafātīh-od da‘avāt(چند دانشی)تحفه الدعوات | tohfat-od da‘avāt(دعا)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 قمری
zavvāre’ī, ‘alī ibn-i hasan ( - 16c)


ذخائر الدعوات فی تعقیب الصلوات | zaxā’er-od da‘avāt fī ta‘qīb-es salavāt()

حویزی ، جعفر بن عبداالله، - 1115 قمری
hovayzī, ja‘far ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1704)