دیوان ضیاء الادباء | d.-e zīyā’-ol-odabā’(شعر)

ضیاء الادبا ذوقی ، مهدی
zīyā’-ol-odabā zowqī, mahdī


ضیاء العیون = ضیاء عیون الناظرین | zīyā’-ol ‘oyūn = zīyā’-o ‘oyūn-en nāzerīn(علوم غریبه)

ابوالمفاخر صفوی ، محمد هادی بن محمد مهدی ، - 1050 قمری
abol-mafāxer-e safavī, mohammad hādī ebn-e mohammad mahdī (- 1641)


ضیاء التواریخ | zīyā’-ot tavārīx(تاریخ)

اشرف بن علی بن اسماعیل ، ق 13 قمری
ašraf ebn-e ‘alī ebn-e esmā‘īl (- 19c)


جبر و تفویض و امر بین الامرین | jabr va tafvīz va amr-on beyn-al amrayn(کلام و اعتقادات)

دری ، ضیاء الدین
dorrī, zīyā’-od-dīn


ضیاء المومنین = نورنامه | zīyā’-ol mo’menīn = nūr-nāme(شعر، تاریخ معصومین)

مومنه نیشابوری ، ق 12 قمری
mo’mene neyšābūrī (- 18c)


هدایه الطالبین | hedāya-tot tālebīn(طب)

ضیاء الاطباء، حیدر علی بن محمد علی بیگ ، قرن 14 قمری
zīyā’-ol-atebbā’, heydar ‘alī ebn-e mohammad ‘alī beyg(- 20c)


ضیاء الانوار | zīyā’-ol anvār(کلام و اعتقادات ، بهائیت)

میرزاده ، محسن بن احمد، ق 14 قمری
mīrzāde ،mohsen ebn-e ahmad (- 20c)


ضیاء النور | zīyā’-on nūr(شعر)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


ضیاء النور | zīyā’-on nūr(شعر)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


بضاعه المزجاه فی تاویل الایات | biḍā‘at-ul muzjāt fī ta’wīl-il āyāt(تفسیر)

شیرازی ، محمد رضا بن ضیاء الدین ، ق 13 قمری
šīrāzī, mohammad rezā ben zīyā’-od-dīn (- 19c)