زندگانی امیرالمومنین (ع ) | zendegānī-ye amīr-al-mo’menīn(تاریخ معصومین)تحفه المومنین لشیعه امیرالمومنین | tohfat-ol mo’menīn le-šī‘at-e amīr-el-mo’menīn(اخلاق)

محمد حسن بن محمد ابراهیم ، 1232ق 13 قمری
mohammad hasan ebn-e mohammad ebrāhīm (1817- 19c)


سرورالمومنین فی مناقب امیرالمومنین = کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب | sorūr-ol mo’menīn fī manāqeb-e amīr-el-mo’menīn = kefāyat-ot tāleb fī manāqeb-e ‘alī-y-ebn-e abī-tāleb(تاریخ معصومین)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


شرح دیوان امیر المومنین (ع ) | š.-e d.-e amīr-al-mo‘menīn(ادبیات)کلمات پیامبر وامیرالمومنین (ع ) | kalamāt-e payāmbar va amīr-al-mo’menīn(حدیث)شرح وصیت امیرالمومنین به فرزندش حسن بن علی (ع ) | š.-e vasīyyat-e amīr-al-mo’menīn be farzandaš hasan ebn-e ‘alī(اخلاق)دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) | d.-e amīr-ol mo‘menīn ‘alī ‘alay-he salām (t.)(شعر)ترتیب دیوان امیرالمومنین علیه السلام | tartīb-e dīvan-e amīr-al-mo’menīn ‘alay-he-s-salām(شعر)فضیلت امیرالمومنین | fazīlat-e amīr-al-mo’menīn(فضایل و مناقب)

علوی ، محمد بن ناصر
‘alavī, mohammad ebn-e nāser


شرح دیوان امیر المومنین (ع ) | š.-e d.-e amīr-al-mo‘menīn(ادبیات)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)