ذکر قلبی | zekr-e qalbī(عرفان و تصوف)هشت بهشت = المواهب الرحمانیه فی ذکر الخلائف العثمانیه = الصفات الثمانیه فی ذکر الخلفاء و القیاصره العثمانیه | hašt behešt = al-mavāheb-or rahmānīyye fī zekr-el xalā’ef-el ‘osmānīya = as-sefāt-ol samānīya fī zekr-el xolafā’ va-l qayāsera-tel ‘osmānīya(تاریخ)

بدلیسی ، ادریس بن حسام الدین علی ، - 930 ؟ قمری
bedlīsī, edrīs ebn-e hosām-od-dīn ‘alī(- 1524)


ذکر الهیه | zekr-e elāhīye(عرفان و تصوف)

عزلتی خلخالی ، ادهم ، - 1052 قمری
‘ozlatī xalxālī, adham (- 1643)


مجالس الشهداء فی ذکر مصائب آل عبا | majāles-oš šohadā’ fī zekr-e masā’eb-e āl-e ‘abā(تاریخ معصومین)

زنگنه ، علی بن عبد الباقی ، ق 13 قمری
zangane,‘alī ebn-e ‘abde bāqī ( - 19c)


نجوم المسرد در ذکر علماء یزد | nojūm-ol mesrad dar zekr-e ‘olamā’-e yazd(تراجم)

مدرسی یزدی ، جواد بن احمد، ق 14 قمری
modarresī yazdī,javād ebn-e ahmad(- 20c)