ذخیره التوحید | zaxīrat-ot towhīd(عرفان و تصوف)

تبریزی ، میرزا احمد، ق 13 قمری
tabrīzī, mīrzā ahmad (- 19c)


توحید نامه = ترجمه منظوم توحید مفضل | towhīd-nāme = t.-ye manzūm-e towhīd-e mofazzal(کلام و اعتقادات ، شعر)

تائب تبریزی ، اسماعیل بن حسین ، - 1374 قمری
tā’eb-e tabrīzī, esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1955)


توحید = توحید برهانی = وجودیه = توحیدیه | towhīd = towhīd-e borhānī = vojūdyye = towhīdīye(کلام و اعتقادات)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


توحید = اثبات واجب = توحید استدلالی | towhīd = esbāt-e vājeb = towhīd-e estedlālī(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


دیوان توحید شیرازی | d.-e towhīd-e šīrāzī(شعر)

توحید شیرازی ، اسماعیل بن محمد شفیع ، 1246 - 1286 قمری
towhīd-e šīrāzī, esmā‘īl ebn-e mohammad šafī‘ (1831 - 1870)


ذخیره الصالحین | zaxīrat-os sālehīn(دعا)

اردوبادی ، محمد حسین
ordūbādī, mohammad hoseyn


ذخیره المعاد | zaxīrat-ol ma‘ād(شعر)

عاصی ارومیه ای ، حسن ، - 1326 قمری
‘āsī orūmīye-ī, hasan (- 1908)


ذخیره الملوک | zaxīrat-ol molūk(اخلاق)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


ذخیره المعاد | zaxīrat-ol ma‘ād(اخلاق)

کربلائی ، علی بن حسین ، - 1135 قمری
karbalā’ī, ‘alī ebn-e hoseyn (- 1723)


توحید | towhīd(کلام و اعتقادات)