زکاتیه = زکات | zakātīye = zakāt(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


زکاه الفطره = زکات فطره | zakāt-ol-fetra = zakāt-e fetra(فقه)

استرآبادی ، محمد یوسف ، - 1286 قمری
estarābādī, mohammad yūsof (- 1870)


زکاتیه | zakātīye(فقه)

موسوی اصفهانی ، جعفر بن حسین ، 1090 - 1158 قمری
mūsavī esfahānī, ja‘far ebn-e hoseyn (1679 - 1745)


زکات | zakāt(فقه)زکات | zakāt(فقه)الزکاه | az-zakāt(فقه)زکات | zakāt(فقه)زکات و خمس | zakāt va xoms(فقه)الزکاه و الخمس | az-zakāt-u wa-l-xums(فقه)الزکاه | az-zakāt(فقه)

غنی خراسانی ، حسن ، ق 13 قمری
qanī xorāsānī, hasan (- 19c)