الزاهرات الزویه فی شرح الروضه البهیه | zāhirāt-uz-zawīyya fī š.-ir-rawḍat-il-bahīyya(فقه)

عاملی ، علی بن محمد، 1013؟ - 1104 قمری
‘āmelī, ‘alī ebn-e mohammad (1605 - 1693)


الزاهرات الزویه فی شرح الروضه البهیه | zāhirāt-uz-zawīyya fī š.-ir-rawḍat-il-bahīyya(فقه)

عاملی ، علی بن محمد، 1013؟ - 1104 قمری
‘āmelī, ‘alī ebn-e mohammad (1605 - 1693)


الزاهرات الزویه فی شرح الروضه البهیه | zāhirāt-uz-zawīyya fī š.-ir-rawḍat-il-bahīyya(فقه)

عاملی ، علی بن محمد، 1013؟ - 1104 قمری
‘āmelī, ‘alī ebn-e mohammad (1605 - 1693)


الزاهرات الزویه فی شرح الروضه البهیه | zāhirāt-uz-zawīyya fī š.-ir-rawḍat-il-bahīyya(فقه)

عاملی ، علی بن محمد، 1013؟ - 1104 قمری
‘āmelī, ‘alī ebn-e mohammad (1605 - 1693)


الزاهرات الزویه فی شرح الروضه البهیه | zāhirāt-uz-zawīyya fī š.-ir-rawḍat-il-bahīyya(فقه)

عاملی ، علی بن محمد، 1013؟ - 1104 قمری
‘āmelī, ‘alī ebn-e mohammad (1605 - 1693)


الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه | rawḍat-ul bahīyya fī š.-il lum‘at-id dimašqīyya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


شرح الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه | š.-ur-rawḍat-il-bahīyya fī š.-il-lum‘at-id-dimašqīyya(فقه)

هزار جریبی ، عبداالله بن محمد تقی ، ق 13 قمری
hezār-jarībī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad taqī (- 19c)


الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه | rawḍat-ul bahīyya fī š.-il lum‘at-id dimašqīyya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه | rawḍat-ul bahīyya fī š.-il lum‘at-id dimašqīyya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه | rawḍat-ul bahīyya fī š.-il lum‘at-id dimašqīyya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)