تحفه الناسکین و زاد السالکین | tohfat-on nāsekīn va zād-os sālekīn(دعا)

گیلانی ، لطف االله بن حسین ، ق 12 قمری
gīlānī, lotf-ol-lāh ebn-e hoseyn (-18c)


زاد الناسکین | zād-on nāsekīn(فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد حسن ، 1177 - 1244 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad hasan (1764 - 1829)