زاد آخرت = زاد الاخره | zād-e āxerat = zād-ol-āxera(عرفان و تصوف)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


تذکره الاخره | tazkerat-ol āxera(اخلاق)

کرمانی ، محمد علی بن اسلام ، ق 13 قمری
kermānī, mohammad ‘alī-ye-bn-e eslām (- 19c)


منازل الاخره | manāzel-ol āxera(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


معادیه = تنعیم یا عذاب در عالم برزخ و آخرت | ma‘ādīyya = tan‘īm yā ‘azāb dar ‘ālam-e barzax va āxerat(کلام و اعتقادات)

شیخ الاسلام رشتی ، حسن بن مرتضی ، ق 14 قمری
šeyx-ol-eslām-e raštī, hasan ebn-e morteza(- 20c)