مشارق انوار الیقین (ترجمه ) | mašāreq-o anvār-el yaqīn (t.)(فضایل و مناقب)

یزدی ، محمد صادق بن علیرضا، ق 13 قمری
yazdī, mohammad sādeq ebn-e ‘alī-rezā (- 19c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ = ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ؛ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺳﻲ، ﺭﺟﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ( -

دیوان حیران یزدی | d.-e heyrān-e yazdī(شعر)

حیران یزدی ، غلامرضا، 1210؟ - 1290 ؟ قمری
heyrān-e yazdī, qolām rezā (1796 - 1873)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


مختصر مصباح المتهجد | muxtaṣar-u miṣbāḥ-il mutahajjid(فقه)

یزدی ، علیرضا بن ریحان
yazdī ،‘alī-rezā ben rayhān


هدایه المسترشدین | hedāya-tol mustaršidīn(عرفان و تصوف)

خراسانی یزدی ، غلامرضا، ق 14 قمری
xorāsānī yazdī, qolām rezā(- 20c)


صرف زاهد | sarf-e zāhed(صرف)

زاهد یزدی ، علیرضا
zāhed-e yazdī, ‘alī-rezā


احوال امام رضا علیه السلام | ahvāl-e emām rezā ‘alayh-es-salam(تاریخ معصومین)

اردکانی یزدی ، محمد حسن بن محمد ابراهیم ، - 1315 قمری
ārdakānī yazdī, mohammad hasan ebn-e mohammad ebrāhīm ( - 1898)


صبح صادق | sobh-e sādeq(ن امه نگاری)

صبح صادق
sobh-e sādeq


دیوان جیحون یزدی | d.-e jeyhūn-e yazdī(شعر)

جیحون یزدی ، محمد، - 1318 ؟ قمری
jeyhūn-e yazdī, mohammad ( - 1901)