حاشیه المکاسب | ḥāšīyat-ul makāsib(فقه)

یزدی ، محمد کاظم بن عبدالعظیم ، 1247؟ - 1338؟ قمری
yazdī, mohammad kāzem ebn-e ‘abd-ol-‘azīm (1832 - 1920)


تصرفات المریض | taṣarrufāt-ul marīḍ(فقه)

یزدی ، محمد کاظم بن عبدالعظیم ، 1247؟ - 1338 ؟ قمری
yazdī, mohammad kāzem ebn-e ‘abd-ol-‘azīm (1832 - 1920)


التعادل و التراجیح | at-ta‘ādul wa-t tarājīḥ(اصول فقه)

یزدی ، محمد کاظم بن عبدالعظیم ، 1247؟ - 1338 ؟ قمری
yazdī, mohammad kāzem ebn-e ‘abd-ol-‘azīm (1832 - 1920)


اجتماع الامر و النهی | ijtimā‘-ul amr wa-n nahy(اصول فقه)

یزدی ، محمد کاظم بن عبدالعظیم ، 1247؟ - 1338 ؟ قمری
yazdī, mohammad kāzem ebn-e ‘abd-ol-‘azīm (1832 - 1920)


الدر النظیم فی تفسیر القرآن العظیم = در النظیم خاقانی | ad-dorr-on nazīm fī tafsīr-el qor’ān-el ‘azīm = dorr-on nazīm-e xāqānī(تفسیر)

کوثر همدانی ، محمد رضا بن محمد امین ، - 1247قمری
kowsar-e hamadānī, mohammad rezā ebn-e mohammad amīn (- 1832)


خرقه | xerqe(متفرقه)

طباطبائی یزدی ، محمد بن محمد کاظم ، - 1334 قمری
tabātabā’īī-ye yazdī ،mohammad ebn-e mohammad kāzem (- 1916)


صحائف الابرار بوظائف الاسحار | sahā’ef-ol abrār be-vazā’ef-el ashār(آداب و سنن)

طباطبائی یزدی ، محمد بن محمد کاظم ، - 1334 قمری
tabātabā’ī yazdī, mohammad ebn-e mohammad kāzem (- 1916)


مواعظ (1) و (2) | mavā‘ez(مواعظ)

بصیری خوئی ، حسن بن علی اکبر، 1338 قمری
basīrī xū’ī, hasan ebn-e ‘alī akbar (1920 -)


اکسیر الاخبار للاخیار الابرار | iksīr-ul axbār li-l-axyār-il abrār(حدیث)

حسینی اردکانی ، حسن بن حسین ، 1281 - 1338 قمری
hoseynī-ye ārdakānī, hasan ebn-e hoseyn (1865-1920)


دیوان بصیری | d.-e basīrī(شعر)

بصیری خوئی ، حسن بن علی اکبر، 1338 قمری
basīrī xū’ī, hasan ebn-e ‘alī akbar (1920 - )