شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن محمد حسین بن محمد باقر، ق 12 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 18c)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن محمد حسین بن محمد باقر، ق 12 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 18c)


میزان الصنایع | mīzān-os sanāye‘(اسطرلاب)

یزدی ، محمد حسین بن محمد باقر، ق 11 قمری
yazdī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer(- 17c)


رد شبهه الدور | radd-u šubhat-id dawr(اصول فقه)

یزدی ، محمد حسین بن محمد باقر، ق 11 قمری
yazdī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 17c)


تذکره الولی فی معرفه سنه النبی (ص ) | yazdī, mohammad bāqer ebn-e asad-ol-lāh(فقه)قبله | qeble(فقه)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn ( - 17c)


ناطق الاسرار | nāteq-ol asrār(شعر)

یزدی ، محمد باقر بن علی بمان
yazdī,mohammad bāqer ebn-e ‘alī bemān


عیون الحساب | ‘uyūn-ul ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 17c)


عیون الحساب | ‘uyūn-ul ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 17c)


انیس النفوس و مطلع الشموس | yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 17c)(گوناگون)