شبستان نکات و گلستان لغات = شبستان خیال | šabestān-e nokāt va golestān-e loqāt = šabestān-e xīyāl(ادبیات ، اخلاق)

یحیی سیبک نیشابوری ، - 852 قمری
yahyā sībak-e neyšābūrī (- 1449)


حسن و دل = نوباوه بوستان بیان و تذکره دوستان زمان = دستور عشاق = عقل و سلطنت = افسانه عقل | hosn va del = nobāve-ye būstān-e bayān va tazkere-ye dūstān-e zamān = dastūr-e ‘oššāq = ‘aql va saltanat(داستان)

یحیی سیبک نیشابوری ، - 852 قمری
yahyā sībak-e neyšābūrī (- 1449)


حسن و دل = نوباوه بوستان بیان و تذکره دوستان زمان = دستور عشاق = عقل و سلطنت = افسانه عقل | hosn va del = nobāve-ye būstān-e bayān va tazkere-ye dūstān-e zamān = dastūr-e ‘oššāq = ‘aql va saltanat(داستان)

یحیی سیبک نیشابوری ، - 852 قمری
yahyā sībak-e neyšābūrī (- 1449)


شرح دستور معمای نیشابوری = شرح رکنی | š.-e dastūr-e mo‘ammā-ye neyšābūrī = š.-e roknī(معما)

رکنای نیشابوری ، صادق ، ق 10 قمری
roknā-ye neyšābūrī، sādeq (- 16c)


دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)


تقریب التهذیب | taqrīb-ut tahḏīb(رجال)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī, ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


انباء الغمر فی العمر | inbā’-ul ġumr fi-l ‘umr(تاریخ)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī, ahmad ebn-e ‘alī (1333-1449)


فتح الباری فی شرح صحیح البخاری | fatḥ-ul bārī fī š.-i ṣaḥīḥ-il buxārī(شرح حدیث)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī, ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


منتخب من رساله الشیخ یحیی الباخرزی | mn.-on men r.-oš šeyx yahyā al-bāxarzī(گوناگون)

باخرزی ، یحیی بن احمد، - 736 قمری
bāxarzī, yahyā ebn-e ahmad(- 1336)


نخبه الفکر فی مصطلح اهل الاثر | nuxbat-ul fikar fī muṣṭalaḥ-i ahl-il aṯar(درایه)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī,ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)