خلاصه الحساب (ترجمه ) = شرح خلاصه الحساب | xulāṣat-ul ḥisāb (t.) = š.-u xulāṣat-il ḥisāb(ریاضیات)

ترشیزی ، محمد صادق بن عبدالعلی ، ق 11 قمری
toršīzī ،mohammad sādeq ebn-e ‘abd-ol-‘alī (- 17c)


انوار خلاصه الحساب فی شرح خلاصه الحساب | anwār-u xulāṣat-il ḥisāb fī š.-i xulāṣat-il ḥisāb(ریاضیات)

سهارنپوری ، عصمه االله بن اعظم ، - 1100 قمری
sahāranpūrī, ‘esmat-ol-lāh ebn-e a‘zam (- 1689)


رشح السحاب فی شرح نظم الحساب = شرح خلاصه الحساب | rašḥ-us saḥāb fī š.-i naẓm-il ḥisāb = š.-u xulāṣat-il ḥisāb(ریاضیات)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher ( - 1738)


تعلیقه علی خلاصه الحساب | ta‘līqat-un ‘alā xulāṣat-il ḥisāb(حساب)تعلیقه علی خلاصه الحساب | ta‘līqat-un ‘alā xulāṣat-il ḥisāb(حساب)حاشیه خلاصه الحساب | ḥāšīyat-u xulāṣat-il ḥisāb(حساب)خلاصه الحساب (ترجمه ) | xulāṣat-ul ḥisāb (t.)(ریاضیات)

انصاری ، روشن علی ، ق 13 قمری
ansārī ،rošan ‘alī (- 19c)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xulāsat-il ḥisāb(ریاضیات)

موسوی خوانساری ، امیر محمد صادق
mūsavī xānsārī، amīr mohammad sādeq


خلاصه الحساب | xulāṣat-ul ḥisāb(ریاضیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


خلاصه الحساب | xulāṣat-ul ḥisāb(ریاضیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)