دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


صبح صادق | sobh-e sādeq(ن امه نگاری)

صبح صادق
sobh-e sādeq


دیوان صادق | d.-e sādeq(شعر)صادق و سارق | sādeq va sāreq(شعر)الرمل | ar-raml(رمل)

خوئی ، محمد صادق بن علی یار، ق 13 قمری
xū’ī, mohammad sādeq ebn-e ‘alī yār ( - 19c)


کتاب گل | k.-e gol(گیاه شناسی)

کشمیری ، محمد صادق
kešmīrī,mohammad sādeq


البیع | al-bay‘(فقه)

تبریزی ، صادق بن محمد، - 1351 قمری
tabrīzī, sādeq ebn-e mohammad (- 1933)


الصلاه | aṣ-ṣalāt(فقه)

تبریزی ، صادق بن محمد، - 1351 قمری
tabrīzī, sādeq ebn-e mohammad (- 1933)


الربا | ar-ribā(فقه)

تبریزی ، صادق بن محمد، - 1351 قمری
Tabrīzī, sādeq-e-bn-e mohammad (- 1933)