خطبه البیان (ترجمه و شرح ) = نظم خطبه البیان | xotbat-ol bayān (t. va š.) = nazm-e xotbat-ol bayān(شعر، شرح حدیث)

کاشانی ، شاپور، ق 9 قمری
kāšānī, šāpūr (- 15c)


خطبه البیان (ترجمه ) = شرح خطبه البیان | xotbat-ol bayān (t.) = š.-e xotbat-ol bayān(شعر، شرح حدیث)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


خلاصه الترجمان فی تاویل خطبه البیان = شرح خطبه البیان | xolāsat-ot tarjomān fī ta’vīl-e xotbat-el bayān = š.-e xotbat-el bayān(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


شرح خطبه البیان | š.-e xotbat-ol-bayān(شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


شرح خطبه البیان | š.-e xotbat-ol bayān(شرح حدیث)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


شرح خطبه البیان | š.-e xotbat-ol bayān(شرح حدیث)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


معالم التاویل و التبیان فی شرح خطبه البیان | ma‘ālem-ot ta’vīl va-t tebyān fī š.-e xotbat-el bayān(شرح حدیث)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


خطبه فی اسامی السور القرآنیه | xotbat-on fī asāmī-yes sovar-el qorānīyya(علوم قرآن)شرح خطبه الشقشقیه | š.-e xotbat-oš šeqšeqīyya(شرح حدیث)

حسینی جرجانی ، ابراهیم بن محمد، ق 11 قمری
hoseynī jorjānī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 17c)


تحقیق زاویه | tahqīq-e zāvīye(هندسه)

نصر البیان بن نور البیان ، ق 10 قمری
nasr-ol-bayān ebn-e nūr-ol-bayān (-16c)