جمع و تفریق فی بیان التصور و التصدیق (رساله ) | jam‘-un wa tafrīq-un fī bayān-it taṣawwur wa-t taṣdīq (r.)(فلسفه)

خشتی ، غلامعلی
xeštī, qolām ‘alī


شرح دیباچه گلستان | š.-e dībāča-ye golestān(ادبیات)

قصوری ، غلام محیی الدین بن غلام مصطفی ، 1202 - 1270 قمری
qosūrī, qolām mohī-od-dīn ebn-e qolām mostafā (1788 - 1854)


جنگ | jong xājavī, qolām-hoseyn ebn-e mohammad rezā (- 20c)(گوناگون)نجاه الطالبین | nejāt-ot tālebīn(مواعظ)

غلامعلی بن ابو جعفر
qolām ‘alī ebn-e abū ja‘far


اسرار الفقراء | asrār-ol-foqarā’(عرفان و تصوف)

قزوینی ، علی بن غلامعلی
qazvīnī, ‘alī ebn-e qolām ‘alī


تحفه الموحدین | tohfat-ol movahhedīn(کلام و اعتقادات)

قمی ، سمیع بن غلام علی ، ق 12 قمری
qomī, samī‘ ebn-e qolām ‘alī (-18c)


حج نامه انزاب | haj-nāme-ye anzāb(شعر)

انزابی پور خوئی ، غلامرضا، 1356 شمسی
anzābī-pūr xū’ī, qolām rezā (1977 -)


حج نامه انزاب | haj-nāme-ye anzāb(شعر)

انزابی پور خوئی ، غلامرضا، 1356 شمسی
anzābī-pūr xū’ī, qolām rezā (1977 -)


تحفه الموحدین | tohfat-ol movahhedīn(کلام و اعتقادات)

قمی ، سمیع بن غلام علی ، ق 12 قمری
qomī, samī‘ ebn-e qolām ‘alī (-18c)


شهنامه = مشروطه نامه | šahnāme = mašrūte-nāme(شعر)

بختیاری ، درویشعلی بن غلامحسین خان ، ق 14 قمری
baxtīyārī, darvīš‘alī ebn-e qolām-hoseyn xān (- 20c)