خواص نقطه | xavas-e noqte(علوم غریبه)معنی «انا نقطه التی تحت الباء» = رساله نقطه = نقطه | ma‘nā «ana noqtat-ol latī taht-al bā’» = r.-ye noqte = noqte(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

ترکه اصفهانی ، علی بن محمد، - 836 ؟ قمری
torke-ye esfahānī, ‘alī ebn-e mohammad(- 1433)


خواص الاشیاء = خواص و منافع اشیاء | xavas-ol a’šyā’ = xavas va manāfe‘ ašyā‘(طبیعیات)دلائل نقطه | dalā’el-e noqte(هیئت)الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم (ترجمه ) = اسرار التنزیل = خواص القرآن | ad-dorr-on nazīm fī xavas-el qor’ān-el ‘azīm (t.) = asrār-ot tanzīl = xavas-ol qor’ān(علوم قرآن)

سکاکی ، احمد بن محمد، ق 10 قمری
sakkākī, ahmad ebn-e mohammad (- 16c)


اسرار نقطه و حروف | asrār-e noqte va horūf(بهائیت)تنفس و خواص آن | tanaffos va xavas-e ān(طب)خواص اعجاز | xavas-e e‘jāz(کیمیا)خواص الاشیاء | xavas-ol ašyā’(طب)

ابوعلی
abū-‘alī


خواص السور | xavas-os sovar(علوم قرآن)