معشوق بنارس | ma‘šūq-e banāras(شعر)

خطای شوشتری ، محمد، ق 13 قمری
xatāy-e šoštarī, mohammad(- 19c)


شرح دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)

شوشتری ، رضی الدین محمد، ق 12 قمری
šoštarī, razī-od-dīn mohammad (- 18c)


مفتاح الشفاء | meftāh-oš šefā’(طب)

عصاره شوشتری ، فیض االله، ق 11 قمری
‘osāre šoštarī, feyz-ol-lāh(- 17c)


رسائل و فوائد | rasā’el va favā’ed(فقه)

شوشتری ، عبداالله بن حسین ، - 1021 قمری
Šoštarī, ‘abd-ol-lāh-e-bn-e hoseyn (- 1613)


حاشیه الالفیه | ḥāšīyat-ul alfīya(فقه)

شوشتری ، عبداالله بن حسین ، - 1021 قمری
šoštarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn (- 1613)


نتیج ه الانظار | natījat-ul anẓār(اصول فقه)

شوشتری ، عبدالرحیم بن محمد علی ، 1226 - 1313 قمری
šoštarī,‘abd-or-rahīm ebn-e mohammad ‘alī (1811 - 1896)


سی مجلس | sī majles(تاریخ معصومین)

شوشتری ، جعفر بن حسین ، 1230 - 1303 قمری
šoštarī, ja‘far ebn-e hoseyn (1815 - 1886)


اصول الفقه | usūl-ul fiqh(اصول فقه)

شوشتری ، علی ، - 1217 قمری
šoštarī, ‘alī (- 1803)


تفسیر القرآن الکریم | tafsīr-ul qur’ān-il karīm(تفسیر)

سید ششتری ، ق 13 قمری
seyyed-e šoštarī (- 19c)


الفوائد السنیه فی شرح العوامل المحسنیه | al-fawā’id-us sanīyya fī š.-il ‘awāmil-il muḥsinīyya(نحو)

حسینی شوشتری ، عبدالکریم بن محمد هادی ، ق 12 قمری
hoseynī šoštarī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad hādī (- 18c)