حاشیه شرح العقائد العضدیه | ḥāšīyat-u š.-il ‘aqā’id-il ‘aḍudīyya(کلام و اعتقادات)

؟ خلخالی ، حسین بن حسن ، - 1014 قمری
xalxālī, hoseyn ebn-e hasan ( - 1606)


حاشیه حاشیه الدوانی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-id dawwānī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

خلخالی ، حسین بن حسن ، - 1014 قمری
xalxālī, hoseyn ebn-e hasan ( - 1606)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی شرح مختصر الاصول للعضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl li-l- ‘aḍudī(اصول فقه)

خلخالی ، حسین بن حسن ، - 1014 قمری
xalxālī, hoseyn ebn-e hasan (- 1606)


شرح الوقایه = دائره الهندیه = معرفه الزوال = معرفه وقت الزوال و القبله | š.-ul-wiqāya = dā’irat-ul-hindīyya = ma‘rifat-uz-zawāl = ma‘rifat-u waqt-iz-zawāl-i wa-l-qibla(هیات ، فقه)

خلخالی ، حسین بن حسن ، - 1014 قمری
xalxālī, hoseyn ebn-e hasan (- 1606)


ریاض الخلود | rīyāz-ol-xolūd(تاریخ جهان)

شهرزوری ، حسن بن هدایه االله، - 1014 قمری
šahrazūrī, hasan ebn-e hedāyat-ol-lāh (- 1606)


دیوان عزلتی خلخالی | d.-e ‘ozlatī-ye xalxālī(شعر)

عزلتی خلخالی ، ادهم ، - 1052 قمری
‘ozlatī xalxālī, adham (- 1643)


الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(حدیث)

قاری هروی ، علی بن سلطان محمد، - 1014 قمری
qārī heravī, ‘alī ebn-e soltān mohammad ( - 1606)


شرح دعاء السحر | š.-u do‘ā’-is-saḥar(شرح دعا)

خلخالی ، محمد قاسم ، ق 14 قمری
xalxālī, mohammad qāsem (- 20c)


الدره النجفیه (ترجمه ) | ad-durrat-un najafīyya (t.)(فقه ، شعر)

خلخالی ، زکی بن عبدالباقی ، ق 13 قمری
xalxālī, zakī ebn-e ‘abd-ol-bāqī (- 19c)


ذکر الهیه | zekr-e elāhīye(عرفان و تصوف)

عزلتی خلخالی ، ادهم ، - 1052 قمری
‘ozlatī xalxālī, adham (- 1643)