ریاض الانشاء = روضه الانشاء | rīyāz-ol enšā’ = rawzat-ol enšā’(انشاء)

خواجه جهان ، محمود بن محمد، 808 - 886 قمری
xāje jahān, mahmūd ebn-e mohammad (1406 - 1482)


مناظر الانشاء = مناظره الانشاء | manāzer-ol enšā’ = monāzerat-ol enšā’(انشاء)

خواجه جهان ، محمود بن محمد، 808 - 886 قمری
xāje jahān, mahmūd ebn-e mohammad (1406 - 1482)


جهان نما = جهان آرا = جغرافیا | jahān-namā = jahān-ārā = joqrāfīyā(جغرافیا)

رفائیل ، فلوغون ، 1266 قمری
rafā’īl, felūqūn (1850 -)


الخلل | al-xilal(فقه)

حائری ، مرتضی بن عبدالکریم ، - 1406 قمری
hā’erī, mortezā ebn-e ‘abd-ol-karīm (- 1986)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)


حاشیه المطول | ḥāšīyat-ul muṭawwal(معانی بیان ، بلاغت)

ابن فناری ، حسن بن محمد شاه ، 840 - 886 قمری
ebn-e fannārī ،hasan-e bn-e mohammad šāh (1437 - 1482)