الالهیات (رساله فی ) | al-ilāhīyāt (r.-un fī)(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)


اثبات الواجب | iṯbāt-ul wājib(کلام و اعتقادات)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


الالهیات (رساله فی ) | al-ilāhīyāt (r.-un fī)(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)


اثبات الواجب | iṯbāt-ul wājib(کلام و اعتقادات)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


الهیئه و الکلام | al-hay’a wa-l kalām(هیئت ، کلام و اعتقادات)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad(- 1550)


تعلیقه علی تحریر اقلیدس = رساله فی الزاویه | ta‘līqat-un ‘alā taḥrīr-i uqlīdis = r.-un fi-z zāwīya(ریاضیات)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


حاشیه شرح التجرید الجدید (امور عامه ) | hāšīya-tu š.-i tajrīd-il jadīd (umwr ‘āmah)(کلام و اعتقادات)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


الرمل = اسرار رمل = زبده التصانیف | ar-raml = asrār-e raml = zobdat-ot-tasānīf(رمل)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


مراتب الوجود = مرآت الوجود | marāteb-ol vojūd = mer’āt-ol vojūd(عرفان و تصوف)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)


مراتب الوجود = مرآت الوجود | marāteb-ol vojūd = mer’āt-ol vojūd(عرفان و تصوف)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)