وجیزه فی اوصاف اهل العصمه | wajīza-tun fī awṣāf-i ahl-il ‘iṣma(کلام و اعتقادات)

؟ نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


اوصاف النساء | awṣāf-un nisā’(متفرقه)العصمه عن الضلال | al-‘iṣma ‘an-iḍ ḍilāl(کلام و اعتقادات)

حسنی ، حسن بن احمد، - 1084 قمری
hasanī, hasan ebn-e ahmad (- 1674)


العصمه | al-‘iṣma(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


الوجیزه فی فرض الصلاه | al-wajīza fī far۴-iṣṣalāt(فقه)العصمه و الرجعه = جواب محمد علی میرزا | al-‘iṣma wa-r raj‘a = javāb-e mohammad ‘alī mīrzā(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


العصمه و الرجعه = جواب محمد علی میرزا | al-‘iṣma wa-r raj‘a = javāb-e mohammad ‘alī mīrzā(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


العصمه و الرجعه = جواب محمد علی میرزا | al-‘iṣma wa-r raj‘a = javāb-e mohammad ‘alī mīrzā(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


الوجیز ه من علم الرجال فی معرفه احوال الرواه | al-wajīza min ‘alim-ir rijāl fī ma‘rifat-i aḥwāl-ir ruwāt(رجال)الوجیزه | al-wajīza(چند دانشی)

حسینی خراسانی ، محمد بن حسن ، - 1322 قمری
hoseynī xorāsānī, mohammad ebn-e hasan( - 1904)