وحده الوجود مع کثره تجلیاته | waḥdat-ul wujūd ma‘a kaṯurat-i tajallīyāt-i-h(فلسفه)

تنکابنی ، حسین بن ابراهیم ، - 1105 قمری
tonekābonī, hoseyn ebn-e ebrāhīm( - 1694)


وحده الوجود مع کثره تجلیاته | waḥdat-ul wujūd ma‘a kaṯurat-i tajallīyāt-i-h(فلسفه)

تنکابنی ، حسین بن ابراهیم ، - 1105 قمری
tonekābonī, hoseyn ebn-e ebrāhīm( - 1694)


وحده الوجود مع کثره تجلیاته | waḥdat-ul wujūd ma‘a kaṯurat-i tajallīyāt-i-h(فلسفه)

تنکابنی ، حسین بن ابراهیم ، - 1105 قمری
tonekābonī, hoseyn ebn-e ebrāhīm( - 1694)


وحده الوجود مع کثره تجلیاته | waḥdat-ul wujūd ma‘a kaṯurat-i tajallīyāt-i-h(فلسفه)

تنکابنی ، حسین بن ابراهیم ، - 1105 قمری
tonekābonī, hoseyn ebn-e ebrāhīm( - 1694)


اثبات الواحد الحقیقی = اثبات وحده المبدا = وحده واجب الوجود = اثبات الواحد الاول = رساله اثبات وحده االله جل جلاله | iṯbāt-ul wāḥid-il ḥaqīqī = iṯbāt-u waḥdat-il mabda’ = waḥdat-u wājib-il wujūd = iṯbāt-ul wāḥid-il awwal = r.-u iṯbāt-i waḥdat-il lāh jall-a jalāl-i-h(فلسفه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


وحده الوجود = رساله فی الوجود | waḥdat-ul wujūd = r.-un fi-l wujūd(فلسفه)

رضوی قمی ، محمد بن محمد باقر، 1100 - 1160 ؟ قمری
razavī qomī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1689 - 1747)


وحده الوجود | waḥdat-ul wujūd(فلسفه)وجودیه = رساله فی الوجود = الوجود و تحقیق مراتبه = اقسام وجود | wujūdīya = r.-un fi-l wujūd = wujūd wa taḥqīq-i marātibuh = aqsām-i wujūd(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


وجودیه = رساله فی الوجود = الوجود و تحقیق مراتبه = اقسام وجود | wujūdīya = r.-un fi-l wujūd = wujūd wa taḥqīq-i marātibuh = aqsām-i wujūd(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


حاشیه علی خلاف القوم ان وجود الجوهر عین وجود الموضوع | ḥāšīyat-un ‘alā xilāf-il qawm anna wujūd-al jawhar ‘ayn-u wujūd-il mawḍū‘(کلام و اعتقادات)