رهنمای خانم های امروز | rahnamā-ye xānom hā-ye emrūz(متفرقه)

وکیلی ، قدسیه
vakīlī, qodsīye


قدسیه = رساله قدسیه بهائیه = کلمات قدسیه | qodsīye = r.-ye qodsīye bahā’īye = kalamāt-e qodsīye(عرفان و تصوف)

پارسا، محمد بن محمد، 739؟ - 822 قمری
pārsā, mohammad ebn-e mohammad (1339 - 1420)


قدسیه = رساله القدس لاهل الانس | qodsīye = r.-tul qodos le-ahl-el ons(عرفان و تصوف)

روزبهان بقلی ، روزبهان بن ابی نصر، 522؟ - 606 ؟ قمری
rūzbahān-e baqlī, rūzbahān ebn-e abī-nasr (1129 - 1210)


لوامع صاحبقرانی = شرح من لا یحضره الفقیه = لوامع قدسیه = لوامع المتقین | lavāme‘-e sāhebqerānī = š.-e man lā yahzor-o-hol faqīh = lavāme‘-e qodsīye = lavāme‘-ol mottaqīn(فقه ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ = ﺷﺮﺡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮ?

لوامع صاحبقرانی = شرح من لا یحضره الفقیه = لوامع قدسیه = لوامع المتقین | lavāme‘-e sāhebqerānī = š.-e man lā yahzor-o-hol faqīh = lavāme‘-e qodsīye = lavāme‘-ol mottaqīn(فقه ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ = ﺷﺮﺡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮ?

لوامع صاحبقرانی = شرح من لا یحضره الفقیه = لوامع قدسیه = لوامع المتقین | lavāme‘-e sāhebqerānī = š.-e man lā yahzor-o-hol faqīh = lavāme‘-e qodsīye = lavāme‘-ol mottaqīn(فقه ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ = ﺷﺮﺡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮ?

لوامع صاحبقرانی = شرح من لا یحضره الفقیه = لوامع قدسیه = لوامع المتقین | lavāme‘-e sāhebqerānī = š.-e man lā yahzor-o-hol faqīh = lavāme‘-e qodsīye = lavāme‘-ol mottaqīn(فقه ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ = ﺷﺮﺡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮ?

لوامع صاحبقرانی = شرح من لا یحضره الفقیه = لوامع قدسیه = لوامع المتقین | lavāme‘-e sāhebqerānī = š.-e man lā yahzor-o-hol faqīh = lavāme‘-e qodsīye = lavāme‘-ol mottaqīn(فقه ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ = ﺷﺮﺡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮ?

لوامع صاحبقرانی = شرح من لا یحضره الفقیه = لوامع قدسیه = لوامع المتقین | lavāme‘-e sāhebqerānī = š.-e man lā yahzor-o-hol faqīh = lavāme‘-e qodsīye = lavāme‘-ol mottaqīn(فقه ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ = ﺷﺮﺡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮ?

لوامع صاحبقرانی = شرح من لا یحضره الفقیه = لوامع قدسیه = لوامع المتقین | lavāme‘-e sāhebqerānī = š.-e man lā yahzor-o-hol faqīh = lavāme‘-e qodsīye = lavāme‘-ol mottaqīn(فقه ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595- 1660)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ = ﺷﺮﺡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮ?