طلسم سلطانی | telesm-e soltānī(هیئت)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701 - 1760)


زیج الغ بیک = زیج گورکانی = زیج جدید سلطانی = زیج سلطانی گورکانی | zīj-e oloq beyk = zīj-e gūrkānī = zīj-e jadīd-e soltānī = zīj-e soltānī-ye gūrkānī(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)


زیج الغ بیک = زیج گورکانی = زیج جدید سلطانی = زیج سلطانی گورکانی | zīj-e oloq beyk = zīj-e gūrkānī = zīj-e jadīd-e soltānī = zīj-e soltānī-ye gūrkānī(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)


آیینه جهان نما و طلسم گنج گشا | āyīne-ye jahān-namā va telesm-e ganj-gošā(عرفان و تصوف)

یمنی ، ابوسعید بن یحیی ، ق 8 ق
yamanī, abū-sa‘īd ebn-e yahyā (14C)


تحفه سلطانی | tohfe-ye soltānī(عرفان و تصوف)ملک جمشید و طلسم آصف برخیا و حمام بلور | malek jamšīd va telesm-e āsef-e barxīyā va hammām-e bolūr(داستان)

شیرازی ، محمد علی ، - 1350 قمری
šīrāzī, mohammad ‘alī(- 1932)


خزائن الجواهر سلطانی | xazā’en-ol javāher-e soltānī(دعا)

خاتون آبادی ، محمد حسین بن صالح ، - 1151 قمری
xātūn ābādī, mohammad hoseyn ebn-e sāleh (- 1739)


چهل فصل سلطانی و شیم فرخی | čehel fasl-e soltānī va šīyam-e farroxī(عرفان و تصوف)

حاج میرزا آقاسی ، عباس بن مسلم ، 1198 - 1265 قمری
hāj mīrzā āqāsī, ‘abbās ebn-e moslem (1784 - 1849)


پنجاه باب سلطانی | panjāh bāb-e soltānī(اسطرلاب)

رکن الدین آملی ، رکن الدین بن اشرف ، 800 - ق 9 قمری
rokn-o-dīn-e āmolī, rokn-o-dīn ebn-e ašraf (1398-15c)


تعبیر سلطانی = تعبیرنامه = کنز الرویای مامونی | ta‘bīr-e soltānī = ta‘bīr-nāme = kanz-or ro’yā-ye ma’mūnī(خوابگزاری)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk ( - 14c)