زبده العقائد | zubdat-ul-‘aqā’id(کلام و اعتقادات ، شعر)

طزرجانی ، محمد ابراهیم بن ابی القاسم ، - 1350 قمری
tazarjānī, mohammad ebrāhīm (- 1932)


سمیر الخواص فی اوهام دره الغواص | samīr-ul xawāṣ fī awhām-i durrat-il ġawwāṣ(لغت)

علوی سبزواری ، محمد مهدی بن ابراهیم ، 1326 - 1350 قمری
‘alavī sabzevārī, mohammad mahdī ebn-e ebrāhīm (1908 - 1932)


وسیله القربه فی شرح دعاء الندبه | wasīlat-ul qurba fī š.-i du‘ā’-in nudba(شرح دعا)

خوئی ، علی بن علیرضا، 1292 - 1350 قمری
xū’ī, ‘alī ebn-e ‘alī-rezā (1875 - 1932)


کشف الحیره عن طالب البصیره | kašf-ol heyrat ‘an tāleb-il basīra(اصول فقه)

زنجانی ، محمد رضا بن عبدالصمد، - 1350 قمری
zanjānī, mohammad rezā ben ‘abd-os-samad(- 1932)


انفعال الماء القلیل | infi‘āl-ul mā’-il qalīl(فقه)

حجت اصفهانی ، ناصر الدین ، 1255 - 1311 شمسی
hojjat-e esfahānī, nāser-od-dīn (1876-1932)


مجالس منبری | majāles-e menbarī(مواعظ)

حجت اصفهانی ، ناصر الدین ، 1255 - 1311 شمسی
hojjat-e esfahānī,nāser-od-dīn (1876 - 1932)


ذیل الحواشی | ḏayl-ul ḥawāšī(ادبیات)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852 - 1932)


ایضاح الادب | īzāh-ol adab(ادبیات)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852-1932)


ملک جمشید و طلسم آصف برخیا و حمام بلور | malek jamšīd va telesm-e āsef-e barxīyā va hammām-e bolūr(داستان)

شیرازی ، محمد علی ، - 1350 قمری
šīrāzī, mohammad ‘alī(- 1932)


شرح چکامه فارسی | š.-e čakāme-ye fārsī(انشاء)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852 - 1932)