تیقن الطهاره و الحدث و الشک فی السابق منهما = الشک فی سبق الطهاره و الحدث | tayaqqun-uṭ ṭahāra wa-l ḥadaṯ wa-š šakk fi-s sābiq min-humā = aš-šakk fī sabq-iṭ ṭahāra wa-l ḥadaṯ(اصول فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


تیقن الطهاره و الحدث و الشک فی السابق منهما = الشک فی سبق الطهاره و الحدث | tayaqqun-uṭ ṭahāra wa-l ḥadaṯ wa-š šakk fi-s sābiq min-humā = aš-šakk fī sabq-iṭ ṭahāra wa-l ḥadaṯ(اصول فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


تیقن الطهاره و الحدث و الشک فی السابق منهما = الشک فی سبق الطهاره و الحدث | tayaqqun-uṭ ṭahāra wa-l ḥadaṯ wa-š šakk fi-s sābiq min-humā = aš-šakk fī sabq-iṭ ṭahāra wa-l ḥadaṯ(اصول فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


تیقن الطهاره و الحدث و الشک فی السابق منهما = الشک فی سبق الطهاره و الحدث | tayaqqun-uṭ ṭahāra wa-l ḥadaṯ wa-š šakk fi-s sābiq min-humā = aš-šakk fī sabq-iṭ ṭahāra wa-l ḥadaṯ(اصول فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


حکم الحدث اثناء غسل الجنابه = الحدث فی اثناء الغسل | ḥukm-ul ḥadaṯ aṯnā’-a ġusl-il janāba = al-ḥadaṯ fī aṯnā’-al ġusl(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


حکم الحدث اثناء غسل الجنابه = الحدث فی اثناء الغسل | ḥukm-ul ḥadaṯ aṯnā’-a ġusl-il janāba = al-ḥadaṯ fī aṯnā’-al ġusl(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


حکم الحدث اثناء غسل الجنابه = الحدث فی اثناء الغسل | ḥukm-ul ḥadaṯ aṯnā’-a ġusl-il janāba = al-ḥadaṯ fī aṯnā’-al ġusl(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


اصاله الطهاره = الاصل طهاره الاشیاء = الاصل فی الاشیاء الطهاره = حاشیه ذخیره المعاد فی شرح الارشاد | aṣālat-uṭ ṭahāra = al-aṣl ṭahārat-ul ašyā’ = al-aṣl fi-l ašyā’ aṭ-ṭahāra = ḥāšīyat-u ḏaxīrat-il ma‘ād fī š.-il iršād(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707-1791)


اصاله الطهاره = الاصل طهاره الاشیاء = الاصل فی الاشیاء الطهاره = حاشیه ذخیره المعاد فی شرح الارشاد | aṣālat-uṭ ṭahāra = al-aṣl ṭahārat-ul ašyā’ = al-aṣl fi-l ašyā’ aṭ-ṭahāra = ḥāšīyat-u ḏaxīrat-il ma‘ād fī š.-il iršād(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707-1791)


اصاله الطهاره = الاصل طهاره الاشیاء = الاصل فی الاشیاء الطهاره = حاشیه ذخیره المعاد فی شرح الارشاد | aṣālat-uṭ ṭahāra = al-aṣl ṭahārat-ul ašyā’ = al-aṣl fi-l ašyā’ aṭ-ṭahāra = ḥāšīyat-u ḏaxīrat-il ma‘ād fī š.-il iršād(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707-1791)