طریق الارشاد الی فساد امامه اهل الفساد | tarīq-ul iršād ilā fasād-i imāmat-i ahl-il fasād(کلام و اعتقادات)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1760)


قاطعه العناد فی صحه الحبس المرمی بالفساد | qāṭi‘at-ul ‘inād fī ṣiḥḥat-il ḥabs-il marmī bil-fasād(فقه)

انصاری ، عبد الرحیم بن نصر االله، 1272 - 1334 قمری
ansārī, ‘abd-or-rahīm ebn-e nasr-o-llāh (1856 - 1916)


شرح ارشاد المتعلم الی طریق التعلم | š.-u iršād-il muta‘allim ila ṭarīq-it ta‘allum(منطق)

عاملی ، علی بن حسین ، - 1135 قمری
‘āmelī, ‘alī ebn-e hoseyn (- 1723)


الاقتصاد و الارشاد الی طریق الاجتهاد فی معرفه المبدء و المعاد و احکام افعال العباد | al-iqtisād wa-l iršād ilā ṭarīq-il ijtihād fī ma‘rifat-il mabda’ wa-l ma‘ād wa aḥkām-i af‘āl-il ‘ibād(کلام و اعتقادات)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506-1558)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


مصباح الطریق = مصابیح الطریق | mesbāh-ot tarīq = masābīh-ot tarīq(فقه)

یزدی ، حسن بن محمد علی ، - 1242 قمری
yazdī, hasan ebn-e mohammad ‘alī (- 1827)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺻﻼﺡ = ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻳﺰﺩﻱ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ( - ۱۲۴۲ﻕ) »ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ« ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤ?