حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


رساله الی ابن النقیب | r.-un-ila ibn-in-naqīb(ادبیات)

محیی الدین بن عبداالله، ق 7 قمری
mohī-od-dīn ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 13c)


المیراث | al-mīrāṯ(فقه)

جامعی عاملی ، علی بن محیی الدین ، ق 11 قمری
jāme‘ī ‘āmelī,‘alī ebn-e mohī-od-dīn(- 17c)


شرح دیباچه گلستان | š.-e dībāča-ye golestān(ادبیات)

قصوری ، غلام محیی الدین بن غلام مصطفی ، 1202 - 1270 قمری
qosūrī, qolām mohī-od-dīn ebn-e qolām mostafā (1788 - 1854)