طالع مردان | tāle‘-e mardān(هیئت)طالع مردان و زنان | tāle‘-e mardān va zanān(طالع بینی)طالع نامه مردان | tāle‘ nāme-ye mardān(طالع بینی)طالع نامه مردان و زنان | tāle‘ nāme-ye mardān va zanān(طالع بینی)طالع بینی و فال | tāle‘ bīnī va fāl(پیشگویی)احکام طالع سال | ahkām-e tāle‘-e sāl gorjī, farhād(هیئت)طالع و اختیارات ایام | tāle‘ va extīyārāt-e ayyām(پیشگویی)طالع نامه زنان | tāle‘ nāme-ye zanān(طالع بینی)اسرار الغیوب = ماسه بلوچیه = اسرار الغیب | asrār-ol-qoyūb = māse-ye balūčīe = asrār-ol-qeyb(علوم غریبه)

ورانی کرمانی ، علی مردان بن محمد حسین ، ق 13 قمری
varānī kermānī, ‘alī mardān ebn-e mohammad hoseyn (- 19c)


طالع نامه | tāle‘-nāme(طالع بینی)