تهذیب الوصول الی علم الاصول = تهذیب طریق الوصول = تهذیب الاصول | tahḏīb-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il usūl = tahḏīb-u ṭarīq-il wuṣūl = tahḏīb-ul usūl(اصول فقه)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


تهذیب الوصول الی علم الاصول = تهذیب طریق الوصول = تهذیب الاصول | tahḏīb-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il usūl = tahḏīb-u ṭarīq-il wuṣūl = tahḏīb-ul usūl(اصول فقه)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


تهذیب الوصول الی علم الاصول = تهذیب طریق الوصول = تهذیب الاصول | tahḏīb-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il usūl = tahḏīb-u ṭarīq-il wuṣūl = tahḏīb-ul usūl(اصول فقه)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


تهذیب الوصول الی علم الاصول = تهذیب طریق الوصول = تهذیب الاصول | tahḏīb-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il usūl = tahḏīb-u ṭarīq-il wuṣūl = tahḏīb-ul usūl(اصول فقه)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


تهذیب الوصول الی علم الاصول = تهذیب طریق الوصول = تهذیب الاصول | tahḏīb-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il usūl = tahḏīb-u ṭarīq-il wuṣūl = tahḏīb-ul usūl(اصول فقه)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


تهذیب الوصول الی علم الاصول = تهذیب طریق الوصول = تهذیب الاصول | tahḏīb-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il usūl = tahḏīb-u ṭarīq-il wuṣūl = tahḏīb-ul usūl(اصول فقه)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


تهذیب الوصول الی علم الاصول = تهذیب طریق الوصول = تهذیب الاصول | tahḏīb-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il usūl = tahḏīb-u ṭarīq-il wuṣūl = tahḏīb-ul usūl(اصول فقه)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


تهذیب الوصول الی علم الاصول = تهذیب طریق الوصول = تهذیب الاصول | tahḏīb-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il usūl = tahḏīb-u ṭarīq-il wuṣūl = tahḏīb-ul usūl(اصول فقه)

؟ علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


شرح تهذیب الوصول الی علم الاصول | š.-u tahḏīb-il wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

حسینی جرجانی ، جمال الدین بن عبداالله، ق 10 قمری
hoseynī jorjānī, jamāl-od-dīn ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 16c)


تذهیب الاصول فی شرح تهذیب الوصول | taḏhīb-ul usūl fī š.-i tahḏīb-il wuṣūl(اصول فقه)

کرباسی ، عبدالجواد بن محمد مهدی ، - 1314 قمری
karbāsī, ‘abd-ol-javād ebn-e mohammad mahdī (- 1897)