نقد الرجال = رجال میر مصطفی | naqd-ul rijāl = rijāl-i mīr muṣṭafā(رجال)

تفرشی ، مصطفی بن حسین ، - 1015 قمری
tafrešī, mostafā ebn-e hoseyn (- 1607)


نقد الرجال = رجال میر مصطفی | naqd-ul rijāl = rijāl-i mīr muṣṭafā(رجال)

تفرشی ، مصطفی بن حسین ، - 1015 قمری
tafrešī, mostafā ebn-e hoseyn (- 1607)


نقد الرجال = رجال میر مصطفی | naqd-ul rijāl = rijāl-i mīr muṣṭafā(رجال)

تفرشی ، مصطفی بن حسین ، - 1015 قمری
tafrešī, mostafā ebn-e hoseyn (- 1607)


نقد الرجال = رجال میر مصطفی | naqd-ul rijāl = rijāl-i mīr muṣṭafā(رجال)

تفرشی ، مصطفی بن حسین ، - 1015 قمری
tafrešī, mostafā ebn-e hoseyn (- 1607)


نقد الرجال = رجال میر مصطفی | naqd-ul rijāl = rijāl-i mīr muṣṭafā(رجال)

تفرشی ، مصطفی بن حسین ، - 1015 قمری
tafrešī, mostafā ebn-e hoseyn (- 1607)


نقد الرجال = رجال میر مصطفی | naqd-ul rijāl = rijāl-i mīr muṣṭafā(رجال)

تفرشی ، مصطفی بن حسین ، - 1015 قمری
tafrešī, mostafā ebn-e hoseyn (- 1607)


نقد الرجال = رجال میر مصطفی | naqd-ul rijāl = rijāl-i mīr muṣṭafā(رجال)

تفرشی ، مصطفی بن حسین ، - 1015 قمری
tafrešī, mostafā ebn-e hoseyn (- 1607)


نقد الرجال = رجال میر مصطفی | naqd-ul rijāl = rijāl-i mīr muṣṭafā(رجال)

تفرشی ، مصطفی بن حسین ، - 1015 قمری
tafrešī, mostafā ebn-e hoseyn (- 1607)


حساب | hesāb(ریاضیات)

وحید قزوینی ، محمد طاهر بن حسین ، 1015 - 1112؟ قمری
vahīd-e qazvīnī, mohammad tāher ebn-e hoseyn (1607 - 1701)


قصبه الیاقوت النابته فی اجمه اللاهوت | qaṣabat-ul yāqūt-un nābita fī ajamat-il lāhūt(کلام و اعتقادات)

تفرشی ، محمد حسین بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
tafrešī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad esmā‘īl(- 19c)