الوسیله الرضویه | al-wasīlat-ul ra۴awīya(اصول فقه)

تفرشی ، مراد بن علی ، 965 - 1051 قمری
tafrešī, morād ebn-e ‘alī (1558 - 1642)


الرضیه الحسینیه فی شرح العریضه المهدویه | ar-raḍīyya-ul-ḥusaynīyya fī š.-i ‘arīḍat-il-mahdawīya(کلام و اعتقادات)

تفرشی ، مراد بن علی ، 965 - 1051 قمری
tafrešī, morād ebn-e ‘alī (1558 - 1642)


امراض آلات تغذیه | amrāz-e ālāt-e taqzīye(طب)

تفرشی ، محمد، ق 13 قمری
tafrešī, mohammad (- 19c)


اثبات الواجب | iṯbāt-ul wājib(کلام و اعتقادات)

ظهیرا، ظهیرالدین بن مراد، ق 12 قمری
zahīrā, zahīr-od-dīn ebn-e morād ( - 18c)


کنه المراد فی وفق الاعداد | konh-ol morād fī vefq-el a‘dād(ریاضیات)

شرف الدین علی یزدی ، - 858 قمری
šaraf-od-dīn ‘alī-ye yazdī(- 1454)


مفتاح المراد فی شرح دعاء کمیل بن زیاد | meftāh-ol morād fī š.-e do‘ā’-e komayl-e bn-e zīyād(شرح دعا)

خوانساری ، جمال الدین بن علی ، ق 13 قمری
xānsārī, jamāl-od-dīn ebn-e ‘alī(- 19c)


شاه نامه = شهنشاه نامه عجم | šāh-nāme = šahanšāh-nāme-ye ‘ajam(شعر، تاریخ ایران)

هجری تفرشی ، محمد صادق بن فضل االله، - 1160؟ قمری
hejrī tafrešī, mohammad sādeq ebn-e fazl-ol-lāh (- 1747)


گوهر مراد | gowhar-e morād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī(- 1661)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻭﻡ (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷) ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﻭﺟﻪ ﻳﻘﻴﻦ، ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺣﮑﻤﺎ ﻭ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺁ??

گوهر مراد | gowhar-e morād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī(- 1661)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻭﻡ (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷) ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﻭﺟﻪ ﻳﻘﻴﻦ، ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺣﮑﻤﺎ ﻭ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺁ??

گوهر مراد | gowhar-e morād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī(- 1661)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻭﻡ (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷) ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﻭﺟﻪ ﻳﻘﻴﻦ، ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺣﮑﻤﺎ ﻭ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺁ??