ذخیره التوحید | zaxīrat-ot towhīd(عرفان و تصوف)

تبریزی ، میرزا احمد، ق 13 قمری
tabrīzī, mīrzā ahmad (- 19c)


دیوان غمکده تبریزی | d.-e qamkadeh tabrīzī(شعر)

تبریزی ، میرزا هاشم ، ق 14 قمری
tabrīzī, mīrzā hāšem (- 20c)


جواب مسائل میرزا حسن بن میرزا محمد | jawāb-u masā’il-i mīrzā ḥasan ibn-i mīrzā muḥammad(پاسخ پرسشها)

احسائی ، علی نقی بن احمد، - 1246 قمری
ahsā’ī, ‘alī naqī ebn-e ahmad (- 1831)


اجوبه مسائل میرزا ابراهیم التبریزی | ajwibat-u masā’il-i mīrzā ibrāhīm at-tabrīzī(پاسخ پر سش ها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


شبهه الاکل و الماکول = جواب میرزا احمد | šubhat-ul-ākil-i wa-l-m’kūl = javāb-u mīrzā aḥmad(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


الروضه | ar-rawḍa(اخلاق)

تبریزی ، لطفعلی بن احمد، - 1262 قمری
tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e ahmad (- 1846)


اجوبه مسائل جعفر بن میرزا احمد النواب = الرساله الجعفریه | ajwibat-u masā’il-i ja‘far ibn-i mīrzā aḥmad an- nawwāb = ar-r.-ul ja‘farīyya(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsāīī, ahmad-e-bn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)


طهارت و صلات = فقه عملی | tahārat va salāt = feqh-e ‘amalī(فقه)

مجتهد تبریزی ، احمد بن لطفعلی ، - 1265 قمری
mojtahed-e tabrīzī, ahmad ebn-e lotf-‘alī (- 1849)


اجازه لعبداالله بن محمد قلی التبریزی | ijāzat-un li-‘abd-ul-lāh-i-bn-i muḥammad qulī at- tabrīzī(اجازات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)


دیوان صائب تبریزی | d.-e sā’eb-e tabrīzī(شعر)

صائب تبریزی ، محمد علی بن عبدالرحیم ، 1016؟ - 1086 ؟ قمری
sā’eb-e tabrīzī, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-or-rahīm (1608 - 1676)