الروضه | ar-rawḍa(اخلاق)

تبریزی ، لطفعلی بن احمد، - 1262 قمری
tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e ahmad (- 1846)


طهارت و صلات = فقه عملی | tahārat va salāt = feqh-e ‘amalī(فقه)

مجتهد تبریزی ، احمد بن لطفعلی ، - 1265 قمری
mojtahed-e tabrīzī, ahmad ebn-e lotf-‘alī (- 1849)


ذیل الحواشی | ḏayl-ul ḥawāšī(ادبیات)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852 - 1932)


ایضاح الادب | īzāh-ol adab(ادبیات)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852-1932)


شرح چکامه فارسی | š.-e čakāme-ye fārsī(انشاء)

دانش تبریزی ، لطفعلی بن محمد کاظم ، 1268 - 1350 قمری
dāneš-e tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e mohammad kāzem (1852 - 1932)


دیوان غمکده تبریزی | d.-e qamkadeh tabrīzī(شعر)

تبریزی ، میرزا هاشم ، ق 14 قمری
tabrīzī, mīrzā hāšem (- 20c)


ذخیره التوحید | zaxīrat-ot towhīd(عرفان و تصوف)

تبریزی ، میرزا احمد، ق 13 قمری
tabrīzī, mīrzā ahmad (- 19c)


حاشیه الجعفریه | ḥāšīyat-ul ja‘farīyya lotf-ol-lāh ebn-e anūšervān (- 16c)(فقه)تحصیل النسبه | taḥṣīl-un nisba(ریاضیات)

لطف االله
lotf-ol-lāh


قصه السفاح | qiṣṣa-tus saffāḥ(تاریخ)

لطف االله بن محمد
lotf-ol-lāh ebn-e mohammad