مفاتیح الشفاء | mafātīḥ-uš šifā’(طب)

طبیب مازندرانی ، محمد حسن بن ابوذر، ق 13 قمری
tabīb-e māzandarānī, mohammad hasan ebn-e abūzar(- 19c)


لعان = پرسش و پاسخ | le‘ān = porseš va pāsox(فقه)

طبیب کاشانی ، ابوالحسن بن مومن ، ق 13 قمری
tabīb-e kāšānī, ab-ol-hasan ebn-e mo’men(- 19c)

ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺍﻝ ﻓﻘﻬﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ »ﻟﻌﺎﻥ« ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻮﻟﻲ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﻣﻮﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺁﺭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺆﻟ?

دیوان طبیب | d.-e tabīb(شعر)الفقه و الاصول | al-fiqh wa-l uṣūl(فقه ،اصول فقه)

بارفروشی مازندرانی ، ابوالحسن بن محمد، ق 14 قمری
bārforūšī māzandarānī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad (- 20c)


تقریرات الاصول | taqrīrāt-ul usūl(اصول فقه)

بارفروشی مازندرانی ، ابوالحسن بن محمد، ق 14 قمری
bārforūšī-ye māzandarānī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad (- 20c)


حفظ الصحه | ḥifẓ-uṣ ṣiḥḥa(طب)

طبیب ، محمد بن جلال ، ق 11 قمری
tabīb, mohammad ebn-e jalāl ( - 17c)


خواص الاشیاء | xavas-ol ašyā’(طب)

طبیب اصفهانی ، محمد علی
tabīb-e esfahānī, mohammad ‘alī


معرفت ادویه و عقاقیر | ma‘refat-e advīye va ‘aqāqīr(طب)

طبیب ، علیرضا، ق 14 قمری
tabīb, ‘alī-rezā(- 20c)


شرح صحیفه سجادیه | š.-e sahīfe-ye sajjādīyya(شرح دعا)

طبیب دزفولی ، علی بن مرتضی ، ق 12 قمری
tabīb-e dezfūlī, ‘alī ebn-e morteza (- 18c)


عین الحیاه ناصری | ‘ayn-ol hayāt-e nāserī(طبیعیات)

طبیب ، سید حسین ، ق 14 قمری
tabīb, seyyed hoseyn (- 20c)