حفظ الصحه | ḥifẓ-uṣ ṣiḥḥa(طب)

طبیب ، محمد بن جلال ، ق 11 قمری
tabīb, mohammad ebn-e jalāl ( - 17c)


کشف التلویح الی اسرار التنقیح | kašf-ut talwīḥ ilā asrār-it tanqīḥ(طب)

طبیب ، محمد بن جلال ، ق 11 قمری
tabīb, mohammad ebn-e jalāl(- 17c)


دیوان طبیب | d.-e tabīb(شعر)خواص الاشیاء | xavas-ol ašyā’(طب)

طبیب اصفهانی ، محمد علی
tabīb-e esfahānī, mohammad ‘alī


شرح صحیفه سجادیه | š.-e sahīfe-ye sajjādīyya(شرح دعا)

طبیب دزفولی ، علی بن مرتضی ، ق 12 قمری
tabīb-e dezfūlī, ‘alī ebn-e morteza (- 18c)


معرفت ادویه و عقاقیر | ma‘refat-e advīye va ‘aqāqīr(طب)

طبیب ، علیرضا، ق 14 قمری
tabīb, ‘alī-rezā(- 20c)


عین الحیاه ناصری | ‘ayn-ol hayāt-e nāserī(طبیعیات)

طبیب ، سید حسین ، ق 14 قمری
tabīb, seyyed hoseyn (- 20c)


مفاتیح الشفاء | mafātīḥ-uš šifā’(طب)

طبیب مازندرانی ، محمد حسن بن ابوذر، ق 13 قمری
tabīb-e māzandarānī, mohammad hasan ebn-e abūzar(- 19c)


الحدود و الفروق | al-ḥudūd wa-l furūq(فلسفه)

طبیب ، سعید بن هبه االله، 436 - 495 ؟ قمری
tabīb, sa‘īd ebn-e hebat-o-llāh (1045 - 1102)


اوفاق | awfāq(علوم غریبه)

جلال الدین بن سلطان محمد
jalāl-od-dīn ebn-e soltān mohammad