مسوده الخدود فی مسائل الحدود | mosavvadat-ol xodūd fī masā’el-el hodūd(فقه)

طباطبائی تبریزی ، یوسف بن عبدالفتاح ، - 1242 قمری
tabātabā’ī tabrīzī, yūsof ebn-e ‘abd-ol-fattāh (- 1827)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻘﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺩﻳﺎﺕ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﻗﺴﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺏ ﺗﺮﺗﻴ??

سفرنامه میر فتاح تبریزی = شبنامه = چهار فصل = سیاحتنامه = سفرنامه آجودان باشی | safar-nāme-ye mīr fattāh-e tabrīzī = šab-nāme = čahār fasl = sīyāht-nāme = safar-nāme-ye ājūdān-bāšī(سفرنامه)

گرمرودی ، عبدالفتاح بن نجفعلی ، ق 13 قمری
garmrūdī, ‘abd-ol-fattāh ebn-e najaf‘alī (- 19c)


الاستصحاب | al-istiṣḥāb(استصحاب)

؟ طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


الاستصحاب | al-istiṣḥāb(استصحاب)

؟ طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


الاستصحاب | al-istiṣḥāb(استصحاب)

؟ طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


شرح مفاتیح الشرایع | š.-u mafātīḥ-iš-šarāyi‘(فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


شرح معارج الاصول | š.-u-ma‘ārij-il-uṣūl(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


مفاتیح الاصول | mafātīḥ-ul uṣūl(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


مفاتیح الاصول | mafātīḥ-ul uṣūl(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


مفاتیح الاصول | mafātīḥ-ul uṣūl(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)