اثبات رجعت = رجعت | esbāt-e raj‘at(کلام و اعتقادات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī ( - 18c)


اثبات رجعت = رجعت | esbāt-e raj‘at(کلام و اعتقادات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī ( - 18c)


اثبات رجعت = رجعت | esbāt-e raj‘at(کلام و اعتقادات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī ( - 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


زبده البیان فی شرح قصص القرآن | zubdat-ul-bayān fī š.-i qiṣaṣ-il-qur‘ān(تفسیر)

طبسی ، محمد بن محمود، ق 11 قمری
tabasī, mohammad ebn-e mahmūd (- 17c)


تفضیح المخالف الناصب فی امامه علی بن ابیطالب علیه السلام | tafḍīḥ-ul muxālif-in nāṣib fī imāmat-i ‘alī ibn-i abī- ṭālib ‘alay-hi-s-salām(کلام و اعتقادات)

طبسی ، محمد بن محمود، ق 11 قمری
tabasī, mohammad ebn-e mahmūd (- 17c)


شرح دیباچه گلستان | š.-e dībāča-ye golestān(ادبیات)

قصوری ، غلام محیی الدین بن غلام مصطفی ، 1202 - 1270 قمری
qosūrī, qolām mohī-od-dīn ebn-e qolām mostafā (1788 - 1854)